>> Головна  |  Про нас...  |  Передплата  |  Реклама 

 

CДПІ у м. Києві по роботі з ВПП

Консультують столичні податкові служби
(«Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ», № 11 (854), 19 березня 2012 року)

В якому звітному періоді СПД має відображати доходи від реалізації послуг у разі, якщо період (дата) складання відповідних первинних документів та період (дата) надання послуг не співпадають, тобто звітні періоди різні?

Відповідно до пп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами і доповненнями (далі — ПКУ) доходи — це загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами.
Визначальним моментом включення доходів до декларації з податку на прибуток є порядок визнання доходів з метою оподаткування. До таких визначальних моментів відноситься дата отримання доходу і критерії визнання доходу.
Порядок визнання доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) базується на принципі нарахування. Відповідно до статті 4 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами і доповненнями при застосуванні принципу нарахування дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) відображається в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Датою отримання доходів, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, є звітний податковий період, у якому такі доходи утворилися.
Загальна норма щодо визнання доходів визначена у п. 137.4 статті 137 ПКУ, згідно з якою датою отримання доходів, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, є звітний період, у якому такі доходи утворилися, незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань), визначений з урахуванням норм цього пункту та статті 159 розділу ІІІ ПКУ.
Відповідно до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за № 860/4153 (із змінами) (далі — П(С)БО) 15 «Дохід»), критерії визнання доходу застосовуються окремо до кожної операції. Проте ці критерії потрібно застосовувати до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції (операцій).
Слід мати на увазі, що в бухгалтерському обліку визнані доходи підприємства класифікуються за більш широким переліком груп, ніж при обліку з метою визначення об’єкта оподаткування.
Склад доходів, що відносяться до відповідної групи в бухгалтерському обліку, встановлено Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», що затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 397/3690 (зі змінами).
Відповідно до абз. 2 п. 137.1 дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог діючого законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.
У свою чергу, при визначенні та ідентифікації операцій продажу робіт (послуг) слід виходити із сутності терміна «продаж результатів робіт (послуг)», який наведений у п. 14.1.203 статті 14 ПКУ, — будь-які операції господарського, цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування або розпорядження товарами, в тому числі нематеріальними активами та іншими об’єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації їх вартості, а також операції з безоплатного надання результатів робіт (послуг). Продаж результатів робіт (послуг) включає, зокрема, надання права на користування товарами за договорами оперативного лізингу (оренди), продажу, передачі права відповідно до авторських або ліцензійних договорів, а також інші способи передачі об’єктів авторського права, патентів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної, в тому числі промислової власності.
У ПКУ не зазначено особливих умов визнання доходу, пов’язаних з наданням послуг. Водночас, відповідно до П(С)БО 15 «Дохід», дохід визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.
Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених нижче умов:
— можливості достовірної оцінки доходу;
— ймовірності надходження економічних вигод від надання послуг;
— можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;
— можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.
Отже, з метою визначення об’єкта оподаткування з податку на прибуток умови визнання доходу від реалізації робіт, послуг обмежуються лише фактом передачі покупцеві результатів робіт (послуг), що підтверджено документально.
Доходи, які враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, що підтверджують отримання таких доходів (акт виконаних робіт (послуг), відомчі (галузеві) первинні документи, які реєструють факт надання послуг (виконаних робіт), у т.ч і за показниками приборів обліку).

Чи здійснюється коригування витрат на придбання товарів (робіт, послуг), вартості основних засобів та нематеріальних активів у зв’язку з проведенням згідно з п. 199.4 ПКУ перерахунку частки їх використання в оподатковуваних ПДВ операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій за підсумками календарного року (а також 24 і 36 місяців використання ОЗ)?

Чи повинен постачальник, підтверджувати факт реєстрації податкової накладної перед покупцем? Якщо так, то яким чином і якими документами?

Чи підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунок коригування до податкової накладної, виписаної до 01.01.12, якщо коригування проводиться на суму ПДВ понад 10 тис. грн?

Якщо першою подією при виникненні податкового зобов’язання є відвантаження товару покупцеві, то яким чином ми можемо надати податкову накладну в день відвантаження ще не зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних? Покупець без повного пакету документів відмовляється приймати товар, бо факт відвантаження відбувається раніше ніж факт реєстрації податкової накладної.

Чи повинен Банк при утриманні з сум перерахованих процентів за користування синдикованим кредитом податку нерезидентів керуватись нормами чинних міжнародних договорів кожної з тих країн, резидентом яких є кредитори — учасники синдикованого кредиту, якщо умовами договору визначено, що виплата Банком процентів за користування синдикованим кредитом здійснюється на рахунки організатора кредиту — нерезидента, на якого покладено обов’язки щодо ведення справ та розподілення сум процентів?

Яким чином оподатковується податком на доходи фізичних осіб дохід від продажу фізичною особою юридичній особі банківських металів банківських металів, з урахуванням змін внесених Законом України від 22.12.11 № 4238-VI?

Інформаційні повідомлення

Документи та коментарі

Консультації

Відповіді читачам


Mail to WebMaster
Газета консультує з питань податкового, банківського, митного законодавства
При використанні матеріалів посилання на сайт газети «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ» обов'язкове
2001-2012 © «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ»

ТОВ «Творче об'єднання КОНСУЛЬТАНТ»